Australia

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Straw-necked  ibis   -   Threskiornis  spinicollis   -   Ibis  collospinoso